Leiekontrakt.

Leiekontrakt
Våre leiekontrakter er basert på Husleieloven med lokale tilpassninger.

Vi ønsker å inngå leiekontrakter med lengre varighet, dog med oppsigelsesmuligheter i leieperioden for begge parter.  For å sikre langevarige leieforhold har vi valgt å ha lavere leiepriser enn det  som markedet på kort sikt er villige til å betale.

Vi er selvsagt MVA registrert.

 

§ 1. Leieforholdet gjelder.

Leieforholdet gjelder *********** i ****************************************** i byggets ******. etg.

§ 2. Leieforholdets varighet.

Leieforholdet starter ***********, og slutter uten forutgående oppsigelse **********.

Det er en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder.

Leietaker overtar lokalene ************, Husleie skal betales fra ************

§ 3. Leiesummen.

Leiesummen er kr. *******,- pr. måned. Driver leietaker virksomhet registrert i MVA registeret tilkommer MVA på husleien. Leien faktureres av utleier og skal betales innen forfallsdato, for én måned av gangen.

Leiesummen inkluderer felles strøm, varmtvann samt vann og kloakkavgift ihht. § 5.

Leietaker vil bli fakturert for vask av fellesarealer ihht. § 6.

Leiesummen skal innbetales til utleiers konto nr.: ****************

§ 4. Overlevering av lokalet.

Leietaker overtar lokalet i den stand leieobjektet befant seg i ved leietakers besiktigelse. Hvis leietaker vil klage over at lokalet ikke er i lovbestemt eller i kontraktsmessig stand må klage fremsettes innen 14 dager etter overtagelsen av lokalet. Leietaker må likeså oppgi hva som kreves rettet innen den nevnte frist, ellers regnes forholdet for godtatt.

§ 5. Leietakers betalingsplikt av strøm, telefonabonnement og eventuell TV-lisens.

I leieperioden er leietaker ansvarlig for betaling av elektrisk strøm til lokalet, eventuelt telefonabonnement og eventuell TV-lisens. Vannforbruk utover normalt forbruk for et kontor dekkes av leietaker.

§ 6. Renhold.

Renhold av fellesareale når dette er påkrevet utføres av utleier dog begrenset til to ganger pr. uke. Leietaker vil bli fakturert for sin andel av kostnadene for renhold av fellesarealene. Denne kostnad beløper seg p.t til kr. ***** pr. mnd.

Leietaker plikter å bidra til å holde fellesarealer ryddige. Leietaker er selv ansvarlig for renhold av leid areale.

§ 7. Innvendig vedlikehold.

Ansvar for innvendig vedlikehold av lokalet inklusive dører og vinduer i sin helhet samt vedlikehold av inventar påhviler leietaker. Nødvendig vedlikehold må utføres uten unødig opphold, og på en fagmessig forsvarlig måte. Leietaker er også forpliktet til å fjerne snø og is fra leieobjektet dersom skade ellers kan oppstå.

§ 8. Leietakers erstatningsansvar.

Leietaker er forpliktet til å behandle de leide rom med inventar og utstyr med tilbørlig aktsomhet. All skade som skyldes leietaker eller andre som leietaker har gitt adgang til eiendommen, plikter leietaker å omgående reparere eller erstatte på tilfredsstillende og på faglig forsvarlig vis.

§ 9. Leietakers meldeplikt.

Leietaker plikter straks å melde til utleier enhver skade som må utbedres uten opphold. Andre skader og mangler må leietaker melde uten unødig forsinkelse. Hvis leietaker ikke gir pliktig melding, taper leietaker sitt mulige erstatningskrav og er ansvarlig for all skade som skyldes forsømmelsen.

§ 10. Fremleie.

Fremleie er ikke tillatt uten utleiers skriftlige tillatelse.

§ 11. Leieforholdet gjelder kun for leietakeren.

Dersom leietaker ønsker å oppta flere personer i sin virksomhet, f.eks. samarbeidspartnere, skal dette på forhånd avtales skriftlig med utleier.

§ 12. Leietaker kan ikke gjøre forandringer i lokalene uten utleiers samtykke.

Leietaker kan ikke uten utleiers skriftlige samtykke sette opp antenne på eiendommen eller forandre lokalene, for eksempel ved å anbringe fast gulvbelegg, fjerne, flytte eller bytte ovner, dører eller lignende. Leietaker er kjent med at bygget er utvendig vernet av riksantikvaren.

§ 13. Lokalet må kun brukes til kontor.

Endring av bruken av lokalet er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke.

§ 14. Fraflytting.

I oppsigelsestiden er leietaker pliktig til å gi leiesøkende anledning til å se lokalet. Ved fraflytting skal leieobjektet tilbakeleveres rengjort og i samme stand som ved tiltredelse, bortsett fra alminnelig og påregnelig slitasje i leieperioden. Eventuelle skader skal i tilfelle repareres for leietakers regning. Fast inventar, ledninger, ovner, lys o.l. som leietakeren har anbrakt, må ikke fjernes med mindre tillatelse fra utleier foreligger. Slikt inventar tilfaller gården vedrelagsfritt.

§ 15. Utkastelsesklausul.

Dersom leiesummen ikke blir betalt etter at leietaker har mottatt skriftlig påkrav sendt på eller etter forfallsdag, kan utleier kreve tvangsfravikelse jfr. lov om tvangsfullbyrdelse § 13-2, 3 ledd a. Det samme forhold skal gjelde ved utløpet av leietiden, dersom leietaker unnlater å fraflytte leieobjektet pr. avtalt dato, etter lov om tvangsfullbyrdelse § 13-2, 3 ledd b. Utleier kan da kreve husleie betalt frem til og med virkelig flyttedag.

Ved mislighold av leieavtalen, herunder mislighold av ikke-økonomisk art, som ikke blir rettet omgående, kan utleier kreve leiekontrakten hevet straks. Leietakeren plikter da å flytte ut av lokalet.

Når leietaker flytter før leietiden som følge av tvangsfravikelse eller etter krav fra utleier p.g.a. misligholdelse av leieavtalen, står leietaker likevel ansvarlig for betaling av husleien inntil utløpet av leietiden, med fradrag for det som eventuell annen utleie kan innbringe.

Leietaker plikter også å betale de kostnader som rydding, utkastelse og søksmål i tilfellet fører med seg. Leietaker må også betale erstatning for manglende vedlikehold leietaker er pliktig å utføre.

§ 16. Tillegg til leiesummen.

Leietakeren skal selv organisere og betale for egen renovasjon ihht. til offentlige krav.  Nødvendig innboforsikring skal dekkes av leietaker.

Renhold av fellesareale ihht § 6

Leietaker andel av lovpålagt intern-kontroll av det elektriske anlegg.

§ 17. Depositum

Utleier stiller krav til depositum, dog avhengig av leietakers økonomiske sikkerhet .

§ 18. Regulering av leien.

Utleieren har adgang til å regulere husleien tilsvarende endringer i offentlige avgifter, forsikring etc.

Leietakeren har rett på én måneds varsel før leiereguleringen iverksettes.

Hver av partene kan også en gang pr. år, første gang pr. 1 januar ****** forlange leien regulert i overensstemmelse med eventuelle endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks.

§ 19. Ordensregler.

Vedlagt følger husordensregler, er å anse som en del av denne kontrakten.

I den utstrekning leieforholdet ikke er regulert i nærværende kontrakt, gjelder bestemmelsene i lov om husleie av 16.01.1939, samt lov om husleie fra 01.01.2000 iflg. res. 26.03.1999 nr. 248.

Leiekontrakten består av 3 sider, og er utstedt i to likelydende eksemplarer, hvorav leietaker og utleier mottar hvert sitt.

Som verneting vedtas Arendal Forliksråd og Nedenes Herredsrett.

Arendal, den xx..xx.xxxx

___________________________________________                                       _________________________________________

Per Hall AS, utleier                                                                                                                   Firma xx, leietaker.

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...